เลือกหน้า

ขอคืนภาษี ตรวจสอบด่วน แต่ยังไม่ได้เช็คคืนเงิน

ขอคืนภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาสำหรับการยื่นแบบกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากรอำเภอต่าง ๆ จะต้องยื่นภาษีก่อน ในเดือนมิถุนายน 2020 หากเป็นการยื่นภาษีออนไลน์หรือแอพมือถือสามารถยื่นได้จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2020

สำหรับผู้ที่ยื่นแบบและมีเงินคืนจากการหัก ณ ที่จ่ายที่ได้รับการคืนภาษี และจนถึงทุกวันนี้ยังไม่ได้รับเช็คคืนภาษีจากกรมสรรพากรคุณสามารถตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีของคุณได้ ขั้นตอนนั้นคือตอนนี้ และกรมสรรพากรขอเอกสารเพิ่มเติมหรือไม่เนื่องจากมีประชาชนบางส่วนที่ยังไม่ได้รับเงินคืนเนื่องจากยังไม่ได้ส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่กรมแจ้งไว้

ขอคืนภาษี

เพียงกรอกชื่อนามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักเท่านี้ก็ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีได้แล้ว

เฮดัง! ครม. ขยายเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดาถึงสิ้นมิ. ย.
สรุปลดหย่อนภาษีประจำปี 2562 พร้อมวิธีคำนวณ – เทคนิคการวางแผนภาษี
ยื่นภาษีออนไลน์ด้วยตัวเองมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง? มาดูกัน!

ขอคืนภาษี

แท็กที่เกี่ยวข้อ

คืนภาษีตรวจสอบขอคืนภาษีข่าวเศรษฐกิจขอคืนภาษีภาษีน่ารู้ภาษีเช็คสถานะสรรพากรเงินคืนภาษีตรวจสอบการลงทุนTips Tricks and Guides

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้

ข้อความที่คุณอ่านเกิดจากการเขียนสาธารณะ และส่งขึ้นโดยอัตโนมัติเจ้าของฟอรัมจะไม่รับผิดชอบต่อโพสต์ใด ๆ เนื่องจากไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือชื่อผู้เขียนเป็นชื่อจริงของเขา ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากคุณพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมาย และศีลธรรมหรือเป็นการกลั่นแกล้งเพื่อสร้างความเสียหายให้กับบุคคลหรือองค์กรใด ๆ โปรดแจ้งผู้ดูแลระบบเพื่อขอความคิดเห็นและลบข้อความ ออกจากระบบต่อไป

การขอคืนภาษีส่วนที่ 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ตอนที่ 1 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

สกาวบุญ คุณสุข
บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ในการเสียภาษีเงินได้ของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล อาจมีกรณีที่ผู้เสียภาษีได้เสียภาษีเกินไปกว่าที่ต้องเสีย หรือเสียไปโดยไม่มีหน้าที่ต้องเสีย ทั้งจากการชำระเอง หรือถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ดังนั้น กรมสรรพากรจึงมีมาตรการในการคืนภาษีอากรให้แก่ผู้บุคคลดังกล่าวตามประมวลรัษฎากร โดยผู้เขียนได้สรุปหลักเกณฑ์ในการขอคืนภาษีเงินได้ตามมาตรา 63 และ 27 ตรี แห่งประมวลรัษฎากร ดังนี้

 1. กรณีมาตรา 63 แห่งประมวลรัษฎากร
  1.1 ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีเงินได้ตามมาตรา 63 มี 2 กรณีดังนี้
  กรณีที่ 1 คือผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งสินค้าเกินจำนวนที่ควรเสียภาษี
  กรณีที่ 2 คือผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่ง โดยไม่มีภาระผูกพันในการยื่นรายการเงินได้พึงประเมินในปีภาษีเช่นเป็นบุคคลธรรมดามีสามีหรือภริยาและมีเงินได้พึงประเมินทุกประเภท (ตามมาตรา 40 (1) – (8)) ในปีภาษีที่ผ่านมา 120,000 บาท
  1.2 ระยะเวลาในการขอคืนภาษีเงินได้ของผู้มีสิทธิตามมาตรา 63 มีดังนี้
  – กรณีที่ 1 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 3 ปีนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาคืนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดเช่นบริษัทจำกัดที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคมในรอบบัญชีตั้งแต่ 1 มกราคม 2558-31 ธันวาคม 2558 เกินภาษีแล้ว เมื่อบริษัทจำกัดมีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน 150 วันนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีตามมาตรา 68 บริษัทจำกัดดังกล่าวจะต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 29 พฤษภาคม 2562
  – สำหรับกรณีที่ 2 ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีภายใน 3 ปีนับจากวันที่ 31 มีนาคมของปีถัดจากปีที่ต้องเสียภาษีเช่นในปี 2558 นายกไม่มีภาระผูกพันในการยื่นรายการเงินได้พึงประเมิน และถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนายก. ต้องยื่นคำร้องขอคืนเงินภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
 2. กรณีมาตรา 27 ตรีแห่งประมวลรัษฎากร
  การขอคืนภาษีตามมาตรา 27 ตรีคือการขอคืนภาษีตามบทบัญญัติทั่วไปของประมวลรัษฎากร ดังนั้นสำหรับการขอคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลหากไม่ใช่การขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามมาตรา 63 ซึ่งเป็นบทบัญญัติเฉพาะ ผู้มีสิทธิขอคืนภาษีสามารถยื่นคำร้องขอคืนภาษีตามมาตรานี้ได้เช่นกรณีเสียหรือเกินภาษีเงินได้เนื่องจากการยื่นแบบแสดงรายการหรือจากการเสียภาษีเงินได้ของเจ้าพนักงานประเมิน หรือหากไม่มี หน้าที่ต้องจ่าย
  โดยการขอคืนภาษีในกรณีนี้ให้ยื่นคำร้องเพื่อขอคืนภาษีภายใน 3 ปีนับจากวันสุดท้ายของระยะเวลาในการขอคืนภาษีตามที่กฎหมายกำหนดยกเว้น

2.1 ในกรณีที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินคืนได้ยื่นรายการหลังจากพ้นกำหนดเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือยื่นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีได้ขยายหรือเลื่อนออกไป ให้ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอคืนเงินภายใน 3 ปีนับจากวันที่ยื่นแบบแสดงรายการ
2.2 กรณีผู้มีสิทธิขอคืนได้ยื่นอุทธรณ์การประเมินภาษีหรือฟ้องร้องต่อศาล และมีสิทธิเรียกร้องเงินภาษีคืนผู้มีสิทธิได้รับคืนจะยื่นคำร้องขอคืนภายใน 3 ปีนับจากวัน ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์เป็นลายลักษณ์อักษร หรือนับจากวันที่มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่กรณี

 1. วิธีการขอคืนภาษี
  3.1 ยื่นแบบแสดงรายการภาษีต่อเจ้าพนักงานประเมิน ตามแบบแสดงรายการเช่น ภ.ง.ด. 90, ภ.ง.ด. 91, ภ.ง.ด. 50, ภ.ง.ด. 52 และ ภ.ง.ด. 55 หรือ
  3.2 ยื่นคำร้องขอคืนภาษีตามแบบก. 10
  อย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิขอคืนภาษีสามารถขอคืนภาษี ได้โดยตรงกับกรมสรรพากร หรือทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของกรมสรรพากร สำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขวิธีการรวมถึงระยะเวลาในการชำระคืน โปรดรอดูตอนต่อไป
ขอคืนภาษี

นางสมหมายสิริอุดมเศรษฐที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์ภาษีอากร (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากรเปิดเผยว่าที่ประชุมครม. เห็นชอบขยายเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือ ภ.ง.ด. 90/91 ทั้งการยื่นภาษีออนไลน์ และการยื่นภาษีแบบกระดาษ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจากเดิมสิ้นสุดภายในเดือนมีนาคมอีก 3 เดือนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เสียภาษีนอกจากนี้ยังจะสร้างกระแสเงินสดในระบบในช่วงงบประมาณปี 2563 ล่าช้าและเพื่อลด ผลกระทบของผู้เสียภาษีบางรายที่จะต้องจ่ายภาษีเพิ่มเติมในปีนี้

ส่วนผู้เสียภาษีที่ต้องการคืนภาษีสามารถยื่นภาษีได้ตลอดเวลา ในปีนี้ผู้ที่ยื่นภาษีเร็วจะได้รับเงินคืนภาษีในเร็ว ๆ นี้หากเอกสารทั้งหมดครบถ้วนในขณะนี้มีการขอคืนภาษีมากกว่า 700,000 ครั้งและมีการขอคืนเงินมากกว่า 500,000 ครั้งหรือ 73% ของการคืนเงินทั้งหมด กรมสรรพากรใช้เวลาเฉลี่ยในการคืนภาษีประชาชนคือ 3-7 วันเท่านั้นโดยมากกว่า 90% ของการขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์เนื่องจากความสะดวก และเร็วขึ้น

สำหรับมาตรการภาษีอื่น ๆ ที่กรมสรรพากรจะนำมาใช้เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ได้แก่ มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว และจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลโดยให้ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าห้องสัมมนาค่าเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมสัมมนารวมถึงค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าบริการมัคคุเทศก์ในการฝึกอบรมและสัมมนาสำหรับพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2020 จะถูกหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีสองครั้ง

นอกจากนี้กรมสรรพากรยังมีมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคารให้ดีขึ้น โดยผู้ประกอบการสามารถนำรายจ่ายที่เกิดจากการต่อเติมเปลี่ยนแปลงขยายหรือทำให้อาคารดีขึ้นนอกจากนี้ยังสามารถหักค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 1.5 เท่าของค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงอีกด้วย

โฆษกกรมสรรพากรกล่าวสรุปว่า“ กรมสรรพากรเชื่อว่าการขยายระยะเวลายื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาออกไปอีก 3 เดือนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนมีนาคม ในเดือนมิถุนายน 2563 จะช่วยให้ประชาชนมีเงินใช้จ่ายมากขึ้น ตลอดจนมาตรการทางภาษีต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้สามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนภายในประเทศ และบรรเทาผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่ซบเซาในปี 2563 กรมสรรพากรยังมีแผนจะออกมาตรการภาษีเพิ่มเติมเช่นมาตรการส่งเสริมให้ บริษัท เอกชนรับโทษทัณฑ์ในการทำงานซึ่งจะช่วยเสริมทั้งในด้านสังคมและตลาดแรงงานในประเทศที่ยัง ขาดแคลนโดยไม่ต้องพึ่งพาแรงงานในประเทศเพื่อนบ้านเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง “

บทความต่อไป